top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen
1.1 Alle algemene voorwaarden gelden voor A Better Blend, hieronder verder beschreven als overkoepelende organisatie ByANOUK.

1.1. Behoudens uitdrukkelijk en schikkelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke offerte van, elk overeenkomst met, elke levering van goederen en/of verstrekking van diensten door, elke factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van ByANOUK.
1.2. Elke verrichting via de website, inclusief bestellingen en aankopen, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant.
1.3. ByANOUK kan deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door ByANOUK van de order. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 19/11/2020 .
1.4. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen of het geheel van deze algemene voorwaarden. Een eventueel beding dat zou afwijken van deze algemene voorwaarden vervangt uitsluitend de tekst waarop het specifiek betrekking heeft , zonder afbreuk te doen aan de geldingskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
1.5. Indien ByANOUK (een gedeelte) van haar rechten niet zou uitgeoefend hebben, kan dit nooit worden geïnterpreteerd alsof zij van deze rechten afgezien zou hebben.
1.6. De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat deze algemene voorwaarden steeds voorrang hebben op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

 

2. Definities
2.1. “ByANOUK”: byANOUK GCV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 ANTWERPEN, Willem Van Laarstraat 7, RPR ANTWERPEN en met ondernemingsnummer 0640.901.170.
2.2. “Klant”: elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor bedrijfs of beroepsmatige doeleinden en met het oog op wederverkoop Goederen en/of diensten van ByANOUK aanschaft .

3. Totstandkoming, wijziging en annulering van de overeenkomst toekomstige leveringen 
3.1. Tussen ByANOUK en de Klant komt pas een bindende overeenkomst tot stand op het ogenblik dat ByANOUK na ontvangst van de bestelling van de Klant schriftelijk, elektronisch of door uitvoering ervan
het order aanvaardt. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst slechts tot stand onder de opschortende voorwaarden van (i) voldoende beschikbaarheid (stock) van de in het order opgenomen goederen hetzij bij ByANOUK hetzij bij de leverancier van ByANOUK en (ii) van goedkeuring van het order door de leverancier van ByANOUK.
3.2. Onverminderd het bepaalde in artikelen 3.3 en 3.4, verbindt elk order dat uitgaat van de Klant deze laatste onherroepelijk.
3.3. De Klant kan een geplaatst order slechts wijzigen indien hij zulks schriftelijk verzoekt aan ByANOUK binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na het plaatsen van een order. Iedere wijziging moet door ByANOUK schriftelijk aanvaard worden, bij ontstentenis waarvan het order zal geacht worden niet gewijzigd te zijn. De Klant aanvaardt dat de prijs en/of de leveringstermijn van de goederen kunnen gewijzigd worden in functie van de aard van de wijziging en de Klant is gehouden tot betaling van elke meerprijs die zou voortvloeien uit de wijziging van het oorspronkelijke order.
3.4. De Klant kan een geplaatst order slechts annuleren zonder recht op vergoeding voor ByANOUK indien hij zulks schriftelijk meldt binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na plaatsing van het order. Voor annuleringen na het verstrijken van voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen na plaatsing van het order (hierna aangeduid als “laattijdige annulering”), heeft ByANOUK recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het netto aankoopbedrag (exclusief btw) zoals vermeld op het order.

3.5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen ByANOUK en de Klant tot stand in toepassing van en onder de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3.1. Tussen ByANOUK en haar leveranciers enerzijds en de Klant anderzijds komt op geen enkele wijze een kaderovereenkomst of een overeenkomst van onbepaalde duurtijd tot stand. De aanvaarding of goedkeuring van een order door ByANOUK en/of haar leveranciers, verleent de Klant op geen enkele wijze enig recht op toekomstige orders of leveringen, noch enig recht op schadevergoeding lastens ByANOUK en/of haar leveranciers, zodat ByANOUK en/of haar leveranciers geheel vrij blijven toekomstige orders al dan niet te aanvaarden, hetzij voor het geheel van de verkooppunten van de Klant, hetzij voor een gedeelte van de verkooppunten van de Klant.

4. Prijzen
Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt inclusief belastingen (waaronder onder meer de belasting over de toegevoegde waarde) en exclusief eventuele leverings, transport, verzendings-en/of verpakkingskosten. De Klant aanvaardt dat voormelde belastingen en kosten steeds te zijnen laste zijn en hem door ByANOUK aangerekend zullen worden.

5. Betaling
5.1. Behoudens in geval van uitdrukkelijke afwijkende regeling in toepassing van artikel 7.5 of indien anderszins vermeld op de factuur of op de orderbevestiging of in de bijzondere voorwaarden, zijn alle facturen van ByANOUK betaalbaar binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Voor het geval de levering op verzoek van de Klant geschiedt tijdens de laatste maand voor het verstrijken van de leveringstermijn, hee ByANOUK het recht om toepassing te maken van artikel 7.5 of de betalingstermijn in te korten, zonder dat de Klant hieraan enig recht lastens ByANOUK kan ontlenen.
5.2. ByANOUK heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op eventueel vervallen interesten, de (gerechts)kosten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 8 en pas daarna op de openstaande hoofdsom. Elke betaling van de Klant wordt geacht te zijn bestemd voor de regeling van de oudste of meest urgente openstaande schuld, onverminderd het recht van ByANOUK en haar aangestelden om de betaling toe te rekenen op een andere schuld van de Klant zowel ten aanzien van ByANOUK als ten aanzien van een (andere) leverancier.
5.3. De Klant is niet gerechtigd de bedragen die hij aan ByANOUK verschuldigd is te compenseren met bedragen die ByANOUK aan de Klant zou verschuldigd zijn, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.
5.4. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk
en ondeelbaar gehouden tot betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst met ByANOUK hen verplicht.
5.5. ByANOUK behoudt zich het recht voor om de financiële toestand en/of de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. In afwijking van artikel 7.1 heeft ByANOUK steeds, en in het bijzonder (i) indien volgens de inschatting van ByANOUK de financiële toestand van de Klant geen garantie biedt op tijdige
of integrale betaling of (ii) indien volgens de inschatting van ByANOUK de financiële positie van de Klant verslechterd is tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de levering, het recht om van de Klant een of meerdere voorschotten, volledige vooruitbetaling, de ondertekening van een vooruit of afbetalingsplan, het verschaffen van bijkomende informatie of het stellen van aanvullende zekerheden te eisen alvorens
over te gaan tot levering van goederen of verstrekking van diensten. Het afhankelijk stellen van de levering van de betaling van een voorschot, van volledige vooruitbetaling, van de ondertekening van een vooruit of afbetalingsplan, van de verschaffing van bijkomende informatie of van het stellen van andere aanvullende zekerheden, doet in hoofde van de Klant geen enkel (vorderings)recht ontstaan. Indien de Klant weigert de
in voormelde zin opgesomde garanties te bieden, zal dit als een ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de Klant worden beschouwd, en heeft ByANOUK het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de Klant en om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te eisen, forfaitair begroot op 30% van het netto aankoopbedrag (exclusief btw) zoals vermeld op het order, onverminderd het recht van ByANOUK om een hogere schadevergoeding te eisen voor het geval haar schade hoger zou zijn.
5.6. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de zeven (7) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van ByANOUK, met de reden(en) van protest.

6. Wanprestaties
6.1. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen heeft ByANOUK van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten
aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, zo deze hoger
zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum
van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 125, en dit telkens onverminderd het recht van ByANOUK op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure moet gevoerd worden en onverminderd het recht van ByANOUK om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
6.2. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer bedragen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare bedragen verschuldigd door de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
6.3. ByANOUK heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van bestelde goederen) met onmiddellijk ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn (i) bij gebreke aan integrale of tijdige betaling van een of meerdere facturen of wissels, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft , (ii) ingeval de solvabiliteit van de Klant niet meer gegarandeerd is, zoals onder meer doch niet uitsluitend in het geval van uitgifte van een cheque zonder dekking, protest van een wissel, beslag, ontbinding, collectieve schuldenregeling, faillissement, negatief eigen vermogen respectievelijk door/van/lastens de Klant of (iii) ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 7.5.
6.4. Ingeval de Klant tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen heeft
ByANOUK te keuze om de uitvoering van de overeenkomst dan wel de ontbinding van de overeenkomst
te vorderen. ByANOUK heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ten laste van
de Klant te ontbinden zonder dat ByANOUK aan de Klant enige vergoeding verschuldigd is door middel
van een schriftelijke of enigerlei andere kennisgeving aan de Klant (i) ingeval de Klant niet de nodige financiering krijgt, (ii) ingeval de solvabiliteit van de Klant niet (meer) gegarandeerd is, zoals onder meer doch niet uitsluitend in het geval van uitgifte van een cheque zonder dekking, protest van een wissel, beslag, ontbinding, collectieve schuldenregeling, faillissement, negatief eigen vermogen respectievelijk door/van/lastens de Klant, (iii) ingeval de Klant tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen ten overstaan van ByANOUK, waaronder in elk geval doch niet uitsluitend (a) deze opgelegd door artikel 11 en (b) het niet of niettijdig betalen van de door ByANOUK uitgestelde facturen of wissels of de gevraagde voorschotten, vooruit en afbetalingsplannen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de ontbinding betrekking heeft , en (iv) ingeval de Klant zelf verklaart zijn verbintenissen niet te zullen nakomen. In voorkomend geval zal ByANOUK gerechtigd zijn reeds geleverde of in verzending zijnde goederen terug te vorderen.
6.5. Ingeval van ontbinding ten laste van de Klant, hee ByANOUK, bovenop, in voorkomend geval, het recht op teruggave van alle geleverde goederen, het recht om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te eisen forfaitair begroot op 30% van de netto aankoopprijs (exclusief btw) of van de nog openstaande facturen of bedragen, onverminderd het recht van ByANOUK op een hogere schadevergoeding voor het geval haar schade groter zou zijn.
6.6. In geval van laattijdige annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant, hee ByANOUK het recht om de door de Klant betaalde voorschotten aan te wenden ter betaling van de vergoedingen waarop zij recht heeft .

7. Aansprakelijkheid overmacht
7.1. ByANOUK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (i) de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud of informatie op de website van ByANOUK of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website van ByANOUK wordt verwezen; (ii) eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen etc. op de website van ByANOUK en (iii) indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, dataverlies, emotionele schade etc.).
7.2. De maximale (contractuele en/of extracontractuele) aansprakelijkheid van ByANOUK ten aanzien van de Klant in geval van (zware) fout van ByANOUK, zowel voor directe als voor indirecte schade, is steeds beperkt tot het netto aankoopbedrag (exclusief belastingen) van het (de) order(s) waarop de (zware) fout betrekking heeft , tenzij de toepasselijke regelgeving een lagere beperking toelaat.
7.3. ByANOUK is op geen enkele wijze lastens de Klant gehouden tot betaling van opslag, bewarings, stockage of gelijkaardige kosten.
7.4. ByANOUK is niet aansprakelijk voor de nietnakoming, de niettijdige nakoming of de nietbehoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van ByANOUK redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor ByANOUK uit te maken: staking, lockout, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door de fabrikant, haar leverancier(s) of onderaannemer(s), insolventie van de fabrikant, haar leverancier(s) of onderaannemer(s), onvoldoende voorraad bij de fabrikant, haar leverancier(s) of onderaannemer(s) en iedere vreemde oorzaak van de fabrikant, haar leverancier(s) of onderaannemer(s). Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor ByANOUK onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van ByANOUK geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook.

8. Eigendomsvoorbehoud.
8.1.ByANOUK behoudt de eigendom van alle verkochte, al dan niet geleverde goederen, tot op het ogenblik dat ByANOUK volledige betaling ontvangen heeft . Bijgevolg, zolang de verkochte goederen niet volledig betaald zijn, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de goederen, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. De Klant verbindt zich ertoe om ByANOUK onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte, al dan niet geleverde goederen zou zijn gelegd.
8.2.De risico’s van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van de geleverde goederen zullen integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd.

9. Locatieclausule
9.1.De Klant zal de goederen uitsluitend verkopen in het verkooppunt vermeld op het order. De Klant mag de locatie van het verkooppunt alleen wijzigen, of een of meerdere bijkomende vestigingen openen, na hiertoe de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege ByANOUK te hebben verkregen.

9.2.Onverminderd artikelen 8.4 en 8.5 is de Klant, in geval van schending van 11.1 een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan ByANOUK van EUR 500, per te koop aangeboden goed per dag dat het betrokken goed verder wordt aangeboden na schriftelijke ingebrekestelling door ByANOUK of haar leverancier(s), met een minimum van EUR 2.500, per inbreuk.

10. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
10.1.Alle verbintenissen van ByANOUK of van de Klant zijn uit te voeren op de maatschappelijke zetel van ByANOUK. Het opmaken van wissels of andere betalingsovereenkomsten doet hieraan op generlei wijze afbreuk en heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg.
10.2.Elke offerte en elk aanbod van ByANOUK, elke overeenkomst tussen ByANOUK en de Klant, iedere levering van goederen en/of diensten door ByANOUK en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
10.3.Voor elke betwisting tussen ByANOUK en de Klant of enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN bevoegd.

bottom of page